Archeologické práce

Je rozdělena do pěti dílčích etap, které budou probíhat po celou dobu trvání projektu.

 1. Pokračování terénního výzkumu započatého v letech 2004-2005
  1. Dohled na probíhajícími stavebními a restaurátorskými pracemi, dohled nad odkryvem vrstev,
  2. Dokumentace nálezových situací a hmotných nálezů,
  3. Odběr vzorků z odkrytých vrstev.
 2. Zpracování nálezové situace terénního výzkumu z let 2004, 2005 a 2014 – výsledkem bude odborně hodnověrná rekonstrukce historického vývoje rotundy a místa, na němž byla postavena, a prostřednictvím hmotných nálezů zařazení do časových relací.
  1. Zhotovení grafických výstupů,
  2. Zhotovení tabulkových výstupů,
  3. Zhotovení vývojového diagramu lokality,
  4. Práce s nálezy – třídění nálezů pro kresby, konzervaci, popisy a vyhodnocení.
 3. Zaměření a rekonstrukce - M. Müller. Převzato z Čiháková, J. – Müller, M.: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Zprávy památkové péče 66, 2/2006, 100–116

  Zaměření a rekonstrukce – M. Müller. Převzato z Čiháková, J. – Müller, M.: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Zprávy památkové péče 66, 2/2006, 100–116

 4. Analytické rozbory
  1. Analýzy 30 odebraných vzorků malt ze zdiva a lože podlah,
  2. Geochemické analýzy vzorků strusky, rudy, kovů, zvláštní mazanice s nátěrem, pigmentů, přeslenů, tyglíků a neurčitelných a sporných nálezů,
  3. Radiokarbonová analýza 14C,
  4. Palynologické analýzy z uskladněných vzorků hlín s mikrobotanickými příměsemi,
  5. Geochemická analýza vzorků historických terénů, mezi nimiž jsou hlíny a popely,
  6. Geologický posudek.
 5. web_KMB9656

 6. Historické vyhodnocení archeologického výzkumu
  1. Rekonstrukce historického vývoje v místě lokality,
  2. Porovnání získaných poznatků s legendami a písemnými zprávami,
  3. Rekonstrukce architektonického vývoje objektu a jeho srovnání s analogickými stavbami,
  4. Analýza movitých nálezů,
  5. Zasazení hmotných i nehmotných nálezů do historického kontextu.
 7. Tvorba výstupů – grafických, tabulkových a textových